הסכם התקשרות

נערך ונחתם ביום _______ בתאריך________ שנת 2021

 

בין

 

מיכאל אוקס משכנתאות ופיננסים (Morphy)

(להלן - "היועץ").                                                          כצד אחד

לבין

___________________

___________________

(להלן - "הלקוח")                                                         כצד שני

 

 

הואיל      והיועץ הינו יועץ משכנתאות עבור לקוחות;

והואיל     והלקוח מעוניין לקבל מהיועץ ייעוץ וליווי לנטילת משכנתא (להלן: "השירותים");

והואיל     והיועץ מסכים ליתן ללקוח יעוץ לנטילת משכנתא בהתאם להוראות הסכם זה;

והואיל     והצדדים מעונינים להסדיר את יחסיהם בכל הנוגע ליעוץ ללקוח;

לפיכך - הוסכם, הוצהר והותנה ע"י הצדדים כדלהלן:
 

1. הצהרת היועץ

 • היועץ מצהיר כי יש בידיו ובידי עובדיו המומחיות, הכלים והידע המקצועי הנדרשים להענקת השירותים.

 • היועץ מצהיר כי אין כל מניעה בין בדין, בין בהסכם, בין בהנחיות ובהוראות של רשויות שונות, המונעת או המגבילה את התקשרותו בהסכם זה ואת ביצוע התחייבויותיו על פיו.

 • היועץ מצהיר בזאת כי הוא ועובדיו, הנותנים יעוץ לנטילת משכנתאות ללקוח, יעמדו בדרישות כל דין בדבר הכשרתם המקצועית או כל דרישה אחרת כפי וככל שתהיה מעת לעת.

 • אין ולא יהיה בביצוע התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה משום ניגוד אינטרסים ו/או ניגוד עניינים שלו כלפי צדדים שלישיים.

2. צרכי הלקוח

 • היועץ מתחייב ליתן את הייעוץ בהתאם לצרכיו של הלקוח ובהתאם לנתונים והמידע האישי של הלקוח כפי שיימסרו ליועץ על ידי הלקוח. הלקוח יודע כי לצורך מתן השירותים, מסתמך היועץ על המידע אשר יימסר לו מאת הלקוח וכי היועץ לא יבדוק ויאמת את המידע כאמור והלקוח מאשר בזאת כי כל המידע שיימסר על ידו ליועץ הינו מדויק ואמיתי.

 • הלקוח יעדכן וימסור ליועץ את פרטי הזיהוי שלו, נתוניו, צרכיו וכל נתון אחר אשר נדרש לשם מתן השירותים ואשר יש בו כדי להשפיע על השירותים. פרטי ונתוני הלקוח כאמור וכן כל מידע נוסף אשר יצטבר ביחס ללקוח במסגרת מתן השירותים (להלן: "המידע"), יישמרו על ידי היועץ וישמש את היועץ לשם מתן השירותים. בנוסף, היועץ יהיה רשאי לפנות ללקוח למטרת הצעה לביצוע ייעוץ למחזור משכנתא, כפי שהיועץ יימצא לנכון. הלקוח יהיה רשאי לדרוש הפסקתן של פניות יזומות אלה על ידי היועץ ו/או מי מטעמו, בכל עת. היועץ יהיה רשאי למסור את המידע כאמור לסוכני ביטוח לטובת הגשת הצעות מחיר לביטוחי הלקוח. עוד מובהר כי היועץ יהיה רשאי להעביר מידע אגרגטיבי ביחס ללקוח (שאינו מזהה או מאפשר זיהוי של הלקוח) לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתו, בין היתר, לצרכים וניתוחים סטטיסטיים.

3. שירותי ייעוץ

 • היועץ, יעניק ללקוח, בהתאם לבקשתו, את השירותים - ייעוץ וליווי לנטילת משכנתא.

 • היועץ מתחייב לפעול במתן שירותי הייעוץ, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו, במומחיות, במקצועיות ראויה, להקדיש לכך את מלוא מרצו וכשרונו וכן לפעול בנאמנות כלפי הלקוח, בהסתמך על שיקולים מקצועיים, לפי מיטב ידיעתו והבנתו ובהתחשב בנתונים שמסר הלקוח, לרבות צרכיו והנחיותיו של הלקוח. מובהר בזה ללקוח ומוסכם עליו כי בהעדר נתונים נדרשים לצורך מתן השירותים, יתן היועץ יעוץ לפי שיקול דעתו הסביר.

 • היועץ מתחייב לעמוד ולנהל רישומים מדוייקים של כל דבר וענין בקשר עם מתן שירותי הייעוץ על ידו ולהעמיד רישומים אלו לעיון הלקוח מיד עם דרישתו הראשונה. הלקוח מסכים לקבל את הרישומים באמצעות דואר אלקטרוני.

 • היועץ (ובכלל זה עובדיו) לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה שהיא בשמו של הלקוח, אלא אם ניתנה הסכמת הלקוח לכך מראש.

 • למען הסר ספק מובהר כי אין בשרותי הייעוץ משום ייעוץ משפטי ואינם יכולים להוות תחליף לייעוץ משפטי.

 • ידוע ללקוח כי אין בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות מצד היועץ לכך שלגבי הלקוח יינתן אישור סופי לנטילת משכנתא והודעתו של היועץ בדבר קבלת אישור עקרוני להעמדת משכנתא ע"י הבנק אין בו כדי להוות התחייבות של הבנק ו/או של היועץ כי הבנק יעמיד ללקוח משכנתא כאמור. היה ולא ניתן אישור לנטילת משכנתא ע"ש הלקוח כאמור ו/או היה והבנק יחזור בו מאישור הלוואה עקרוני שניתן ללקוח, יבוא הסכם זה לסיומו המיידי, והלקוח לא יחויב בתשלום התמורה ליועץ.

 • השירותים כוללים כל ייעוץ עתידי לאורך תקופת המשכנתא ככל שיידרש בעתיד ע"י הלקוח.

4. דמי ייעוץ

 • מוסכם ומוצהר בזאת ע"י הצדדים כי בתמורה לביצוע השירותים עד לשלב חתימה על טפסי המשכנתא, ישלם הלקוח ליועץ סך של 3,000 ₪ (להלן: "התמורה").

 • התמורה תשולם בהעברה בנקאית/BIT במעמד החתימה על הסכם זה – על סך 3,000 ₪.

 • תשלום התמורה על ידי הלקוח יהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בגין השירותים, והלקוח לא יהיה מחוייב לשלם ליועץ תשלום כלשהו מעבר לכך בגין הסכם זה.

5. הוצאות

 • מובהר כי הלקוח יישא לבדו בכל ההוצאות הכרוכות בהעמדת המשכנתא לרבות דמי פתיחת תיק בבנק (0.25% מגובה המשכנתא), תשלום לעו"ד, דמי רישום טאבו, רשם משכונות, ייפוי כוח נוטריוני וכל הוצאה אחרת אשר קשורה להעמדת המשכנתא ו/או לרישומה.

6. סודיות

 • היועץ מתחייב לשמור בסודיות מידע פרטי שהביא הלקוח לידיעתו לרבות מסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס ליעוץ שניתן ללקוח, והיועץ לא ימסור את המידע כאמור אלא ככל שהדבר נדרש לשם ביצוע השירותים ו/או עפ"י כל דין ו/או בהתאם להוראות הסכם זה.

7. אחריות

 • ידוע ללקוח כי היעוץ ניתן, בין היתר, על בסיס הנחות צופות פני עתיד שהתממשותן אינה ודאית ואין בתוצרי השירותים משום התחייבות או הצהרה מצד היועץ. היועץ יהיה פטור מכל אחריות בגין השירותים או תוצאותיהם ובלבד שנגרמו מנסיבות שאינן בשליטתו של היועץ או בלבד שהיועץ פעל ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הלקוח.

8. שונות

 • כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיה להם תוקף אלא אם ייעשו בכתב ויחתמו ע"י הלקוח וע"י היועץ.

 • כתובות הצדדים לעניין ביצוע ומתן הודעות בהסכם זה יהיו כמפורט ברישא להסכם זה, או כל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

היועץ __________________                   ה ל ק ו ח_____________________

 


 

לטובת הסדרת תשלום ראשון להלן פרטי החשבון להעברה:

 

בנק לאומי

 

סניף 816

 

מס' חשבון 064189887

 

יש לבצע העברה על שם – מיכאל אוקס – תודה!


 

** ניתן להעביר גם בביט או פייבוקס.

**אנא צרפו אסמכתא על ביצוע העברה למייל**

Morphy_Contract_Omri-01.png
Morphy_Contract_Omri-02.png